RSS
 

Posts Tagged ‘รับจ้างวิเคราะห์งบ’

รับทำแผนการตลาดและรับทำแผนธุรกิจ (Business Plan and Marketing Plan)

23 Nov

รับทำแผนธุรกิจ หรือ รับทําแผนการตลาด ตัวอย่างแผนธุรกิจ หรือการวิเคราะห์งบการเงิน  เสนอโครงการ วางแผนเพื่อการลงทุน รับวางแผนทางการตลาด ทดสอบตลาด ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ นำเข้าส่งออก เหมาะสมกับสถานประกอบการ ด้าน วิสาหกิจชุมชน (SME) หรือหน่วยงานรัฐ ที่ต้องการนำเสนอแผนงาน แผนโยบาย ในการสนับสนุนหรือประชาสัมพันธ์โครงการที่มีประโยชน์แก่ท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือหรือทำข้อตกลงร่วมกัน การสร้างการเรียนรู้โดยผ่านแผนปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์สูงสุ