RSS
 

รับทำ SPSS และรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติอื่น

26 Nov

รับทำ SPSS หรือ รับประมวลผล SPSS โดยอาศัยการตั้งสมมติฐานที่เป็นจริงและทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรับวิเคราะห์ SPSS หรือโปรแกรม อื่นๆ  เช่น รับทํา Eview ,รับทำ Minitab สำหรับงานวิเคราะห์โมเดลเชิงโครงสร้างหรือเก็บข้อมูลทางสถิติทางวิชาเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐมิติ โดยอาจมีการศึกษาหาความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบสมการเชิงซ้อนหรือสมการถดถอย เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด โดยทางทีมงานรับตั้งแต่ รับทําแบบสอบถาม รับจ้างทำแบบสอบถามออกงานภาคสนาม รับคีย์ข้อมูลงานวิจัย รับลงรหัส รับทดสอบความเที่ยงตรงหรือความเชื้่อถือของแบบสอบถาม รับอ่านค่าแสดวกราฟที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอรูปแบบ Powerpoint หรือ ไดอาแกรมชาร์ตต่างๆ เพื่อให้งานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือรายงาน บทความวิชาการ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขั้น

คุณ เอก tel.08-733-19914 Email : Sanookthesis@hotmail.com

 

Comments are closed.