RSS
 

รับทำแผนการตลาดและรับทำแผนธุรกิจ (Business Plan and Marketing Plan)

23 Nov

รับทำแผนธุรกิจ หรือ รับทําแผนการตลาด ตัวอย่างแผนธุรกิจ หรือการวิเคราะห์งบการเงิน  เสนอโครงการ วางแผนเพื่อการลงทุน รับวางแผนทางการตลาด ทดสอบตลาด ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ นำเข้าส่งออก เหมาะสมกับสถานประกอบการ ด้าน วิสาหกิจชุมชน (SME) หรือหน่วยงานรัฐ ที่ต้องการนำเสนอแผนงาน แผนโยบาย ในการสนับสนุนหรือประชาสัมพันธ์โครงการที่มีประโยชน์แก่ท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือหรือทำข้อตกลงร่วมกัน การสร้างการเรียนรู้โดยผ่านแผนปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์สูงสุ

 

Comments are closed.